Nyuddannede akademikere, der finder job i en anden region end deres bopælsregion, flytter i stigende grad til den region jobbet befinder sig i.   — Read More

Nyuddannede akademikere, der finder job i en anden region end deres bopælsregion, flytter i stigende grad til den region jobbet befinder sig i. — Read More

Akademikerne er med en gennemsnitlig daglig pendling-distance på i alt 47 km, den uddannelsesgruppe der pendler næstmest, kun overgået af danskere med kort videregående uddannelse Opdeler man tallene geografisk er de fynske akademikerne dog den befolkningsgruppe, der pendler ultimativt mest, nemlig godt 65 km. — Read More

Vidensamfundet illustreret: De brancher, som har mange højtuddannede, har også den højeste værditilvækst. På brancheniveau er der således en sammenhæng mellem andelen af højtuddannede og værditilvæksten pr. årsværk i den typiske virksomhed. — Read More

Virksomheder, der ansætter højtuddannede, vokser mere end virksomheder, der ikke gør – målt på antallet af nyansatte i alle personalegrupper. De virksomheder, der ansætter deres første højtuddannede, vokser mest. — Read More

Virksomheder med akademikere er markant mere produktive, bl.a. fordi de højtuddannede øger sandsynligheden for, at virksomhederne bliver innovative, hvilket styrker virksomhedernes produktivitet og konkurrenceevne. Ser man på de videnskabelige hovedområder, så bidrager de alle til innovation og produktivitet men på forskellig vis og i varierende omfang. — Read More

Virksomheder startet af universitetsuddannede har størst succes målt på beskæftigelse og værditilvækst per årsværk. — Read More

Akademikernes ledighed har – bortset fra konjunkturudsving – været faldende siden 1996 på trods af en historisk stigning i kandidatproduktionen i samme periode. De mange nye akademikere har altså fundet deres plads på arbejdsmarkedet. — Read More

Kandidatproduktionen har set en historisk stor stigning siden 1996 og ligger i dag på ca. 20.000 kandidater årligt. Men et bacheloroptag stagnerede allerede i 2013, og det vil lede til en lignende stagnation i kandidatproduktionen omkring de 25.000 kandidater om året allerede fra 2018. — Read More

Akademikere bidrager igennem hele deres liv med 14,5 mio. kr. mere til samfundet end ufaglærte. Det gælder selv når uddannelsesudgifter fratrækkes, og der kontrolleres for socioøkonomiske baggrundsvariable. Livsindkomsten for kandidater er samtidig 10,7 mio. kr. større end faglærtes og 6 mio. kr. større end for personer med en mellemlang videregående uddannelse. — Read More

Når uddannelsesniveauet stiger, så stiger velstanden i samfundet. På samfundsplan vil et højere uddannelsesniveau frem mod 2050 øge velstanden med knapt 7 pct. af BNP. Desuden vil det stigende uddannelsesniveau gradvist øge produktivitet og beskæftigelse. Det skyldes, at produktiviteten, erhvervsdeltagelsen og beskæftigelsesgraden er stigende med uddannelsesniveauet. Den individuelle produktivitet stiger trinvis med uddannelsesniveauet og akademikere — Read More

Produktiviteten i Danmark er blevet gradvist forøget med stigende uddannelsesniveau – særligt i de årtier hvor det danske uddannelsesniveau er blevet løftet markant. Produktivitetsforøgelsen bliver mindre jo højere uddannelsesniveauet er, men der sker fortsat en forøgelse efter år 2000. Hvis det generelle uddannelsesniveau falder i fremtiden risikerer vi et fald i produktiviteten og dermed i — Read More

Akademikernes øgede produktivitet smitter af på hele virksomheden. Særligt i private virksomheder med medarbejdere, der er uddannet inden for samfundsvidenskab ses en øget produktivitet på i alt 580.000 kr. per akademiker. Den øgede totalfaktorproduktivitet vil på sigt kunne resultere i lønstigninger til alle medarbejdergrupper i virksomheden. — Read More

Når der ansættes flere højtuddannede stiger produktiviteten. Virksomheder, der øger andelen af akademikere, oplever således stigninger i totalfaktorproduktiviteten. — Read More

Hvis de danske private investeringer i forskning og udvikling øges med 6,9 mia. kr., så rykker vi ind i top 5 blandt de europæiske OECD-lande (2012-niveau), så vil BNP blive forøget med 0,6 %, svarende til 10 mia. kr. Eksporten vil blive forøget med knapt 7 mia. kr. — Read More