Hvis de danske private investeringer i forskning og udvikling øges med 6,9 mia. kr., så rykker vi ind i top 5 blandt de europæiske OECD-lande (2012-niveau), så vil BNP blive forøget med 0,6 %, svarende til 10 mia. kr. Eksporten vil blive forøget med knapt 7 mia. kr. — Read More

Når der ansættes flere højtuddannede stiger produktiviteten. Virksomheder, der øger andelen af akademikere, oplever således stigninger i totalfaktorproduktiviteten. — Read More

Akademikernes øgede produktivitet smitter af på hele virksomheden. Særligt i private virksomheder med medarbejdere, der er uddannet inden for samfundsvidenskab ses en øget produktivitet på i alt 580.000 kr. per akademiker. Den øgede totalfaktorproduktivitet vil på sigt kunne resultere i lønstigninger til alle medarbejdergrupper i virksomheden. — Read More

Produktiviteten i Danmark er blevet gradvist forøget med stigende uddannelsesniveau – særligt i de årtier hvor det danske uddannelsesniveau er blevet løftet markant. Produktivitetsforøgelsen bliver mindre jo højere uddannelsesniveauet er, men der sker fortsat en forøgelse efter år 2000. Hvis det generelle uddannelsesniveau falder i fremtiden risikerer vi et fald i produktiviteten og dermed i — Read More

Når uddannelsesniveauet stiger, så stiger velstanden i samfundet. På samfundsplan vil et højere uddannelsesniveau frem mod 2050 øge velstanden med knapt 7 pct. af BNP. Desuden vil det stigende uddannelsesniveau gradvist øge produktivitet og beskæftigelse. Det skyldes, at produktiviteten, erhvervsdeltagelsen og beskæftigelsesgraden er stigende med uddannelsesniveauet. Den individuelle produktivitet stiger trinvis med uddannelsesniveauet og akademikere — Read More

Akademikere bidrager igennem hele deres liv med 14,5 mio. kr. mere til samfundet end ufaglærte. Det gælder selv når uddannelsesudgifter fratrækkes, og der kontrolleres for socioøkonomiske baggrundsvariable. Livsindkomsten for kandidater er samtidig 10,7 mio. kr. større end faglærtes og 6 mio. kr. større end for personer med en mellemlang videregående uddannelse. — Read More